Các số công báo
Lĩnh vực
Số 08 , năm 2013 ngày 18/09/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
34/2013/QĐ-UBND 18/09/2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND về ban hành biểu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Sóc Trăng cung cấp.
33/2013/QĐ-UBND 05/09/2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
32/2013/QĐ-UBND 26/08/2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
31/2013/QĐ-UBND 22/08/2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
30/2013/QĐ-UBND 22/08/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
28/2013/QĐ-UBND 21/08/2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND v/v quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
27/2013/QĐ-UBND 12/08/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
26/2013/QĐ-UBND 09/08/2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điều 18 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng.
25/2013/QĐ-UBND 08/08/2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC