Các số công báo
Lĩnh vực
Số 15+16 , năm 2013 ngày 02/12/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
43/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại và Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
42/2013/QĐ-UBND 07/11/2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND - V/v phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
232/BC-UBND 22/11/2013 Báo cáo số 232/BC-UBND - Tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.
227/BC-UBND 21/11/2013 Báo cáo số 227/BC-UBND - Sơ kết 05 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/2009 - 03/3/2014).
224/BC-UBND 21/11/2013 Báo cáo số 224/BC-UBND - Về tình hình thực hiện chính sách lao động, tiền lương và thực hiện nhiệm vụ công ích tại các doanh nghiệp nhà nước.
223/BC-UBND 19/11/2013 Báo cáo số 223/BC-UBND - Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013.
221/BC-UBND 18/11/2013 Báo cáo số 221/BC-UBND - Công tác tư pháp và thi hành án dân sự năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2014.
220/BC-UBND 14/11/2013 Báo cáo số 220/BC-UBND - Về sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm và cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy.
219/BC-UBND 14/11/2013 Báo cáo số 219/BC-UBND - Về sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2015.
218/BC-UBND 13/11/2013 Báo cáo số 218/BC-UBND - Về tình hình thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai ñoạn 2004 - 2010” trên ñịa bàn tỉnh Sóc Trăng.
217/BC-UBND 11/11/2013 Báo cáo số 217/BC-UBND - Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 11 năm 2013.
216/BC-UBND 05/11/2013 Báo cáo số 216/BC-UBND - Về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
207/BC-UBND 31/10/2013 Báo cáo số 207/BC-UBND - Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.