Các số công báo
Lĩnh vực
Số 22 , năm 2013 ngày 26/12/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
51/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định điều kiện an toàn và phạm vi hoạt động của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người khi hoạt động trên đường thủy nội địa thuộc tỉnh Sóc Trăng.
50/2013/QĐ-UBND 19/12/2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
49/2013/QĐ-UBND 19/12/2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND về quy định ký hiệu trên bờ các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
255/BC-UBND 24/12/2013 Báo cáo số 255/BC-UBND về kết quả thực hiện và tình hình lập, thẩm định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
254/BC-UBND 18/12/2013 Báo cáo số 254/BC-UBND về kết quả 03 thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010 và Công điện số 1329/CĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.
8/DA-UBND 10/12/2013 Đề án số 8/DA-UBND về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
83/KH-UBND 20/12/2013 Kế hoạch số 83/KH-UBND về rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
82/KH-UBND 20/12/2013 Kế hoạch số 82/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.