Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01+02 , năm 2015 ngày 29/01/2015
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
35/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC