Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 , năm 2011 ngày 21/01/2011
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
113/2010/NQ-HĐND 22/12/2010 Nghị quyết số 113/2010/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng năm 2011
112/NQ-HĐND 22/12/2010 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
111/2010/NQ-HĐND 22/12/2010 Nghị quyết số 111/2010/NQ-HĐND về việc trích ngân sách thành phố tham gia vốn Ngân hàng Chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính.
109/2010/NQ-HĐND 22/12/2010 Nghị quyết số 109/2010/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng năm 2011.
108/2010/NQ-HĐND 22/12/2010 Nghị quyết số 108/2010/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
110/2010/NQ-HĐND 22/10/2010 Nghị quyết số 110/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thành phố Sóc Trăng năm 2010 (đợt 2).
HĐND HUYỆN KẾ SÁCH
21/2010/NQ-HĐND 20/12/2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Kế Sách
20/2010/NQ-HĐND 20/12/2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND về kế hoạch dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015, huyện Kế Sách.
19/2010/NQ-HĐND 20/12/2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, huyện Kế Sách.
18/2010/NQ-HĐND 20/12/2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2010, huyện Kế Sách.
17/2010/NQ-HĐND 20/12/2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011.
16/2010/NQ-HĐND 20/12/2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
HĐND HUYỆN THẠNH TRỊ
11/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2011.
10/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương huyện Thạnh Trị năm 2011
9/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Nghị quyết số 9/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
8/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Nghị quyết số 8/2010/NQ-HĐND về phân cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa huyện, xã (thị trấn) huyện Thạnh Trị giai đoạn ổn định 2011 - 2015.
7/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Nghị quyết số 7/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa IX - nhiệm kỳ 2004 - 2011.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC