Các số công báo
Lĩnh vực
Số 07 , năm 2016 ngày 05/10/2016
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
24/2016/QĐ-UBND 05/10/2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 4 Chương II Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
23/2016/QĐ-UBND 28/09/2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.
22/2016/QĐ-UBND 07/09/2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
21/2016/QĐ-UBND 20/08/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
20/2016/QĐ-UBND 18/08/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC