Các số công báo
Lĩnh vực
Số 03+04 , năm 2018 ngày 06/03/2018
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
08/2018/QĐ-UBND 05/03/2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
07/2018/QĐ-UBND 28/02/2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND v/v ban hành mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
488/QĐ-UBND 27/02/2018 Quyết định số 488/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
454/QĐ-UBND 23/02/2018 Quyết định số 454/QĐ-UBND v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.
453/QĐ-UBND 22/02/2018 Quyết định số 453/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
443/QĐ-UBND 21/02/2018 Quyết định số 443/QĐ-UBND v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.