Các số công báo
Lĩnh vực
Số 08 , năm 2018 ngày 04/10/2018
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
22/2018/QĐ-UBND 03/10/2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
21/2018/QĐ-UBND 25/09/2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 và Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
20/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định đơn giá tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
19/2018/QĐ-UBND 31/08/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
18/2018/QĐ-UBND 31/08/2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Đề án chuẩn hóa và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
17/2018/QĐ-UBND 13/08/2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC