Các số công báo
Lĩnh vực
Số 07 , năm 2019 ngày 31/07/2019
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
15/2019/QĐ-UBND 31/07/2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cung cấp.
14/2019/QĐ-UBND 27/06/2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
13/2019/QĐ-UBND 25/06/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2019/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2019/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện báo cáo, cung cấp, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/2019/QĐ-UBND 20/05/2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC