Các số công báo
Lĩnh vực
Số 08 , năm 2019 ngày 12/08/2019
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
16/2019/QĐ-UBND 02/08/2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC