Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 , năm 2010 ngày 01/01/2010
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
25/12/2009 Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về mật độ và đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC