Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 + 02 , năm 2013 ngày 10/02/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN KẾ SÁCH
06/2012/NQ-HĐND 18/12/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.
05/2012/NQ-HĐND 18/12/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Kế Sách năm 2013.
04/2012/NQ-HĐND 18/12/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.
21/2010/NQ-HĐND 20/12/2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Kế Sách
20/2010/NQ-HĐND 20/12/2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND về kế hoạch dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015, huyện Kế Sách.
19/2010/NQ-HĐND 20/12/2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, huyện Kế Sách.
18/2010/NQ-HĐND 20/12/2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2010, huyện Kế Sách.
17/2010/NQ-HĐND 20/12/2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011.
16/2010/NQ-HĐND 20/12/2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC