Các số công báo
Lĩnh vực
Số 05 , năm 2015 ngày 18/03/2015
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
8/2015/CT-UBND 15/04/2015 Chỉ thị số 8/2015/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
2/2013/CT-UBND 11/09/2013 Chỉ thị số 2/2013/CT-UBND v/v tổ chức triển khai và thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
1/2013/CT-UBND 06/06/2013 Chỉ thị số 1/2013/CT-UBND v/v tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
5/CT-CTUBND (Not file) 15/05/2014 Chỉ thị số 5/CT-CTUBND v/v tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 và tuyển sinh vào các trường phổ thông năm học 2014 – 2015.
2/CT-CTUBND 11/02/2014 Chỉ thị số 2/CT-CTUBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch ñất sét nung trên ñịa bàn tỉnh Sóc Trăng.
1/CT-CTUBND 23/01/2014 Chỉ thị số 1/CT-CTUBND về tăng cường thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
4/CT-CTUBND 12/06/2013 Chỉ thị số 4/CT-CTUBND v/v tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác các di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng