Các số công báo
Lĩnh vực
Số 13 , năm 2014 ngày 20/05/2014
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
1/QC-UBND (Not file) 08/05/2014 Quy chế phối hợp số 1/QC-UBND về phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ.