Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 + 02 , năm 2013 ngày 10/02/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
03/2013/QĐ-UBND 07/02/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
02/2013/QĐ-UBND 18/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng
01/2013/QĐ-UBND 08/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu và lộ trình thu phí thoát nước thải trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
55/2012/QĐ-UBND 27/12/2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các loại giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
54/2012/QĐ-UBND 26/12/2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
53/2012/QĐ-QĐND (Not file) 16/12/2012 Quyết định 53/2012/QĐ-QĐND về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ hành chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
HĐND HUYỆN CHÂU THÀNH
09/2012/NQ-HĐND 12/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về tình hình kinh tế xã hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
HĐND HUYỆN KẾ SÁCH
06/2012/NQ-HĐND 18/12/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.
05/2012/NQ-HĐND 18/12/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Kế Sách năm 2013.
04/2012/NQ-HĐND 18/12/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.
HĐND HUYỆN LONG PHÚ
31/2012/NQ-HĐND 18/12/2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013.
30/2012/NQ-HĐND 18/12/2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Long Phú năm 2013.
29/2012/NQ-HĐND 18/12/2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.
HĐND HUYỆN MỸ TÚ
01/2012/NQ-HĐND 27/06/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012.
02/2012/NQ-HĐND 27/06/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Mỹ Tú năm 2012.
HĐND HUYỆN MỸ XUYÊN
04/2012/NQ-HĐND 25/06/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2011 bổ sung các khoản chi trong năm 2012, huyện Mỹ Xuyên.
03/2012/NQ-HĐND 25/06/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND v/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mỹ Xuyên năm 2012.
01/2012/NQ-HĐND 25/06/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng,nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012.
HĐND HUYỆN NGÃ NĂM
10/2012/NQ-HĐND 18/12/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sảt năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Ngã Năm khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
08/2012/NQ-HĐND (Not file) 18/12/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2012 huyện Ngã Năm.
06/2012/NQ-HĐND (Not file) 18/12/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012.
HĐND THỊ XÃ VĨNH CHÂU
11/2012/NQ-HĐND 20/12/2012 Nghị quyết số số 11/2012/NQ-HĐND về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của thị xã Vĩnh Châu.
10/2012/NQ-HĐND 20/12/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu, năm 2013.
09/2012/NQ-HĐND 20/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn và danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2013, thị xã Vĩnh Châu.
08/2012/NQ-HĐND 20/12/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013, thị xã Vĩnh Châu.
07/2012/NQ-HĐND 20/12/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN MỸ TÚ
01/NQ-HĐND 27/06/2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2011, huyện Mỹ Tú.
HĐND HUYỆN MỸ XUYÊN
02/NQ-HĐND 25/06/2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND v/v quyết toán thu, chi ngân sách huyện Mỹ Xuyên, năm 2011.