Các số công báo
Lĩnh vực
Số 13 , năm 2014 ngày 20/05/2014
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
41/KH-UBND (Not file) 13/05/2014 Kế hoạch số 41/KH-UBND về tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Sóc Trăng năm 2014.
40/KH-UBND (Not file) 08/05/2014 Kế hoạch số 40/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.
26/KH-UBND 08/04/2014 Kế hoạch số 26/KH-UBND về thực hiện đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
21/KH-UBND 07/03/2014 Kế hoạch số 21/KH-UBND về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
17/KH-UBND 19/02/2014 Kế hoạch số 17/KH-UBND thực hiện đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, giai đoạn II (2014 - 2016), tỉnh Sóc Trăng.
16/KH-UBND 11/02/2014 Kế hoạch số 16/KH-UBND v/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
54/KH-UBND 13/08/2014 Kế hoạch số 54/KH-UBND thực hiện Kết luận số 97- KL/TW ngày 15-5-2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
15/KH-UBND 11/02/2014 Kế hoạch số 15/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/KH-UBND 11/02/2014 Kế hoạch số 14/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.
6/KH-UBND 21/01/2014 Kế hoạch số 6/KH-UBND về triển khai thực hiện một số nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
83/KH-UBND 20/12/2013 Kế hoạch số 83/KH-UBND về rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
82/KH-UBND 20/12/2013 Kế hoạch số 82/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
80/KH-UBND 03/12/2013 Kế hoạch số 80/KH-UBND về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
79/KH-UBND 02/12/2013 Kế hoạch số 79/KH-UBND - Về nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
78/KH-UBND 25/11/2013 Kế hoạch số 78/KH-UBND - Thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến 2015.
69/KH-UBND 18/10/2013 Kế hoạch số 69/KH-UBND về nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
67/KH-UBND 11/10/2013 Kế hoạch số 67/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
65/KH-UBND 24/09/2013 Kế hoạch số 65/KH-UBND triển khai xây dựng và xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
64/KH-UBND 24/09/2013 Kế hoạch số 64/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2014, tỉnh Sóc Trăng.
63/KH-UBND 20/09/2013 Kế hoạch số 63/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2014-2015, tỉnh Sóc Trăng.
62/KH-UBND 05/09/2013 Kế hoạch số 62/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể năm 2014 tỉnh Sóc Trăng.
61/KH-UBND 04/09/2013 Kế hoạch số 61/KH-UBND về thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.