Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 , năm 2010 ngày 01/01/2010
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
22/12/2010 Nghị quyết số 108/2010/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
22/12/2010 Nghị quyết số 109/2010/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng năm 2011.
22/12/2010 Nghị quyết số 111/2010/NQ-HĐND về việc trích ngân sách thành phố tham gia vốn Ngân hàng Chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính.
22/12/2010 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
22/12/2010 Nghị quyết số 113/2010/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng năm 2011
22/10/2010 Nghị quyết số 110/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thành phố Sóc Trăng năm 2010 (đợt 2).
25/12/2009 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND Về việc trích ngân sách thành phố tham gia vốn Ngân hàng chính sáchcho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách
25/12/2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sáchthành phố Sóc Trăng năm 2009 (đợt 2)
25/12/2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng năm 2010
25/12/2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
25/12/2009 Nghị quyết số 86/2009/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 của thành phố Sóc Trăng
25/12/2009 Nghị quyết số 87/2009/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng năm 2010
HĐND HUYỆN CÙ LAO DUNG
25/12/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010
25/12/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Cù Lao Dung
25/12/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
HĐND HUYỆN KẾ SÁCH
20/12/2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
20/12/2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011.
20/12/2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2010, huyện Kế Sách.
20/12/2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, huyện Kế Sách.
20/12/2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND về kế hoạch dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015, huyện Kế Sách.
20/12/2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Kế Sách
HĐND HUYỆN MỸ XUYÊN
22/12/2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND Về việc thông qua kết quả dự kiến chọn ví trí mới để quy hoạch khu hành chính huyện Mỹ Xuyên
22/12/2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND Về việc thông qua kết quả điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỹ Xuyên sau khi thành lập huyện Trần Đề (tái lập huyện Lịch Hội Thượng)
22/12/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND Về danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010
22/12/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND Về sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2009 bổ sung các khoản chi ngân sách năm 2010, huyện Mỹ Xuyên
22/12/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Mỹ Xuyên
22/12/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2010, huyện Mỹ Xuyên
HĐND HUYỆN THẠNH TRỊ
17/12/2010 Nghị quyết số 7/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa IX - nhiệm kỳ 2004 - 2011.
17/12/2010 Nghị quyết số 8/2010/NQ-HĐND về phân cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa huyện, xã (thị trấn) huyện Thạnh Trị giai đoạn ổn định 2011 - 2015.
17/12/2010 Nghị quyết số 9/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
17/12/2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương huyện Thạnh Trị năm 2011
17/12/2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2011.
25/12/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Cù Lao Dung
23/12/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa IX - nhiệm kỳ 2004 - 2011
23/12/2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND Về kế hoạch vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2010
23/12/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Thạnh Trị năm 2010
HĐND THỊ XÃ VĨNH CHÂU
18/12/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐNDVề chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Châu năm 2010
18/12/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND Về việc phân bổ vốn và danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2010, huyện Vĩnh Châu
18/12/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Vĩnh Châu
18/12/2009 Nghị quyết số 6/2009/NQ-HĐND Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC