Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 , năm 2011 ngày 21/01/2011
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN THẠNH TRỊ
11/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2011.
10/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương huyện Thạnh Trị năm 2011
9/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Nghị quyết số 9/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
8/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Nghị quyết số 8/2010/NQ-HĐND về phân cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa huyện, xã (thị trấn) huyện Thạnh Trị giai đoạn ổn định 2011 - 2015.
7/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Nghị quyết số 7/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa IX - nhiệm kỳ 2004 - 2011.
12/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Cù Lao Dung
13/2009/NQ-HĐND 23/12/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Thạnh Trị năm 2010
14/2009/NQ-HĐND 23/12/2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND Về kế hoạch vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2010
11/2009/NQ-HĐND 23/12/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa IX - nhiệm kỳ 2004 - 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC