Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 + 02 , năm 2013 ngày 10/02/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THỊ XÃ VĨNH CHÂU
11/2012/NQ-HĐND 20/12/2012 Nghị quyết số số 11/2012/NQ-HĐND về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của thị xã Vĩnh Châu.
10/2012/NQ-HĐND 20/12/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu, năm 2013.
09/2012/NQ-HĐND 20/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn và danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2013, thị xã Vĩnh Châu.
08/2012/NQ-HĐND 20/12/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013, thị xã Vĩnh Châu.
07/2012/NQ-HĐND 20/12/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.
6/2009/NQ-HĐND 18/12/2009 Nghị quyết số 6/2009/NQ-HĐND Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010
07/2009/NQ-HĐND 18/12/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Vĩnh Châu
08/2009/NQ-HĐND 18/12/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND Về việc phân bổ vốn và danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2010, huyện Vĩnh Châu
09/2009/NQ-HĐND 18/12/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐNDVề chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Châu năm 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC