Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 + 02 , năm 2013 ngày 10/02/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN CHÂU THÀNH
09/2012/NQ-HĐND 12/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về tình hình kinh tế xã hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC