Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 + 02 , năm 2013 ngày 10/02/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN MỸ XUYÊN
04/2012/NQ-HĐND 25/06/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2011 bổ sung các khoản chi trong năm 2012, huyện Mỹ Xuyên.
03/2012/NQ-HĐND 25/06/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND v/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mỹ Xuyên năm 2012.
01/2012/NQ-HĐND 25/06/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng,nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012.
10/2009/NQ-HĐND 22/12/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2010, huyện Mỹ Xuyên
11/2009/NQ-HĐND 22/12/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Mỹ Xuyên
12/2009/NQ-HĐND 22/12/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND Về sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2009 bổ sung các khoản chi ngân sách năm 2010, huyện Mỹ Xuyên
13/2009/NQ-HĐND 22/12/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND Về danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010
14/2009/NQ-HĐND 22/12/2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND Về việc thông qua kết quả điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỹ Xuyên sau khi thành lập huyện Trần Đề (tái lập huyện Lịch Hội Thượng)
15/2009/NQ-HĐND 22/12/2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND Về việc thông qua kết quả dự kiến chọn ví trí mới để quy hoạch khu hành chính huyện Mỹ Xuyên
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN MỸ XUYÊN
02/NQ-HĐND 25/06/2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND v/v quyết toán thu, chi ngân sách huyện Mỹ Xuyên, năm 2011.