Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 + 02 , năm 2013 ngày 10/02/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN MỸ XUYÊN
25/06/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng,nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012.
25/06/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND v/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mỹ Xuyên năm 2012.
25/06/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2011 bổ sung các khoản chi trong năm 2012, huyện Mỹ Xuyên.
22/12/2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND Về việc thông qua kết quả dự kiến chọn ví trí mới để quy hoạch khu hành chính huyện Mỹ Xuyên
22/12/2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND Về việc thông qua kết quả điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỹ Xuyên sau khi thành lập huyện Trần Đề (tái lập huyện Lịch Hội Thượng)
22/12/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND Về danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010
22/12/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND Về sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2009 bổ sung các khoản chi ngân sách năm 2010, huyện Mỹ Xuyên
22/12/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Mỹ Xuyên
22/12/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2010, huyện Mỹ Xuyên
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN MỸ XUYÊN
25/06/2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND v/v quyết toán thu, chi ngân sách huyện Mỹ Xuyên, năm 2011.