Các số công báo
Lĩnh vực
Số 06 , năm 2015 ngày 24/04/2015
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
1032/VP-NC 03/04/2015 Công văn số 1032/VP-NC v/v đính chính danh mục kèm theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.