Các số công báo
Lĩnh vực
Số 19 , năm 2014 ngày 31/12/2014
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
209/BC-UBND 30/10/2013 Báo cáo số 209/BC-UBND - Về tình hình công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
236/BC-UBND 19/12/2014 Báo cáo số 236/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2014.
266/BC-UBND 31/12/2013 Báo cáo số 266/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Sóc Trăng.
265/BC-UBND 31/12/2013 Báo cáo số 265/BC-UBND về kết quả thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 ngày 12/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.
257/BC-UBND 26/12/2013 Báo cáo số 257/BC-UBND tổng kết công tác dân tộc năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2014.
256/BC-UBND 25/12/2013 Báo cáo số 256/BC-UBND về đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ và các văn bản liên quan.
255/BC-UBND 24/12/2013 Báo cáo số 255/BC-UBND về kết quả thực hiện và tình hình lập, thẩm định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
254/BC-UBND 18/12/2013 Báo cáo số 254/BC-UBND về kết quả 03 thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010 và Công điện số 1329/CĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.
253/BC-UBND 17/12/2013 Báo cáo số 253/BC-UBND về tình hình thực hiện vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013, tỉnh Sóc Trăng.
252/BC-UBND 16/12/2013 Báo cáo số 252/BC-UBND về sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
251/BC-UBND 13/12/2013 Báo cáo số 251/BC-UBND tình hình Phật giáo Nam tông Khmer và các chính sách đối với Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng.
250/BC-UBND 12/12/2013 Báo cáo số 250/BC-UBND về tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008.
249/BC-UBND 12/12/2013 Báo cáo số 249/BC-UBND về công tác đối ngoại năm 2013 và dự kiến năm 2014.
248/BC-UBND 12/12/2013 Báo cáo số 248/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2013.
247/BC-UBND 11/12/2013 Báo cáo số 247/BC-UBND về tình hình thực hiện đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam trong 3 năm 2010 - 2013.
245/BC-UBND 06/12/2013 Báo cáo số 245/BC-UBND về tình hình dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc năm 2013.
244/BC-UBND 06/12/2013 Báo cáo số 244/BC-UBND về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
241/BC-UBND 05/12/2013 Báo cáo số 241/BC-UBND về tình hình và kết quả thực hiện Quyết ñịnh số 945/Qð-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Sóc Trăng năm 2013.
239/BC-UBND 03/12/2013 Báo cáo số 239/BC-UBND - Về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 và kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2014.
237/BC-UBND 29/11/2013 Báo cáo số 237/BC-UBND - Về tình hình thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
236/BC-UBND 28/11/2013 Báo cáo số 236/BC-UBND - Về tình hình một năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
232/BC-UBND 22/11/2013 Báo cáo số 232/BC-UBND - Tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.
227/BC-UBND 21/11/2013 Báo cáo số 227/BC-UBND - Sơ kết 05 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/2009 - 03/3/2014).
224/BC-UBND 21/11/2013 Báo cáo số 224/BC-UBND - Về tình hình thực hiện chính sách lao động, tiền lương và thực hiện nhiệm vụ công ích tại các doanh nghiệp nhà nước.
223/BC-UBND 19/11/2013 Báo cáo số 223/BC-UBND - Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013.
221/BC-UBND 18/11/2013 Báo cáo số 221/BC-UBND - Công tác tư pháp và thi hành án dân sự năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2014.
220/BC-UBND 14/11/2013 Báo cáo số 220/BC-UBND - Về sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm và cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy.
219/BC-UBND 14/11/2013 Báo cáo số 219/BC-UBND - Về sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2015.
218/BC-UBND 13/11/2013 Báo cáo số 218/BC-UBND - Về tình hình thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai ñoạn 2004 - 2010” trên ñịa bàn tỉnh Sóc Trăng.
217/BC-UBND 11/11/2013 Báo cáo số 217/BC-UBND - Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 11 năm 2013.
216/BC-UBND 05/11/2013 Báo cáo số 216/BC-UBND - Về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
207/BC-UBND 31/10/2013 Báo cáo số 207/BC-UBND - Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.
213/BC-UBND 30/10/2013 Báo cáo số 213/BC-UBND - Tình hình xây dựng, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
211/BC-UBND 30/10/2013 Báo cáo số 211/BC-UBND - Kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 9 tháng năm 2013 trên ñịa bàn tỉnh Sóc Trăng.
210/BC-UBND 30/10/2013 Báo cáo số 210/BC-UBND - V/v Tổng kết tình hình ban hành quyết định hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
208/BC-UBND 29/10/2013 Báo cáo số 208/BC-UBND - Về sơ kết 3 năm tình hình thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.
206/BC-UBND 28/10/2013 Báo cáo số 206/BC-UBND sơ kết 03 năm tình hình tổ chức, hoạt động của hội và công tác quản lý hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2010 - 2013.
205/BC-UBND 28/10/2013 Báo cáo số 205/BC-UBND - Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm Hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
204/BC-UBND 25/10/2013 Báo cáo số 204/BC-UBND - Sơ kết 03 năm triển khai Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình ñẳng giới giai ñoạn 2011 - 2015 tỉnh Sóc Trăng.
203/BC-UBND 23/10/2013 Báo cáo số 203/BC-UBND - Tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA quý III và 9 tháng năm 2013.
202/BC-UBND 21/10/2013 Báo cáo số 202/BC-UBND - Tình hình, kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
201/BC-UBND 18/10/2013 Báo cáo số 201/BC-UBND thực trạng nguồn nhân lực và các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc tỉnh Sóc Trăng.
199/BC-UBND 18/10/2013 Báo cáo số 199/BC-UBND tổng kết công tác tư pháp năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2014.
200/BC-UBND 18/10/2013 Báo cáo số 200/BC-UBND tình hình thực hiện công tác giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
196/BC-UBND 09/10/2013 Báo cáo số 196/BC-UBND hoạt động bổ trợ tư pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
194/BC-UBND 08/10/2013 Báo cáo số 194/BC-UBND sơ kết tình hình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Sóc Trăng và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2013.