Các số công báo
Lĩnh vực
Số 05 , năm 2017 ngày 06/08/2017
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
04/2020/NQ-HĐND 08/05/2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND quy định trợ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hỗ trợ nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
03/2020/NQ-HĐND 08/05/2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
02/2020/NQ-HĐND 27/03/2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
01/2020/NQ-HĐND 27/03/2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
17/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè; tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài hệ thống các trường công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
16/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020.
15/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành.
13/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024.
12/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điểm m Khoản 2 Điều 2 của Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
09/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
08/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Sóc Trăng, mức chi tổ chức hội nghị quốc tế tại tỉnh Sóc Trăng và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
07/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, tỉnh Sóc Trăng.
06/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
05/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
04/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ban hành Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
03/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ban hành Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
02/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương.
01/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
13/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND quy định về khoảng cách; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở ấp, xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi Số thứ tự 2 Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
09/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
08/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
07/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
06/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
05/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2021.
04/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chế độ quản lý đặc thù (định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn) đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
03/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
02/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
01/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Đề án chuẩn hoá và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
26/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND về việc sửa đổi Điều 6 Mục 2 Chương II của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017 - 2020.
25/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018.
24/2017/NQ-HĐND 24/09/2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
23/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
22/2017/NQ-HĐND 21/08/2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
21/2017/NQ-HĐND 21/08/2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
20/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
20/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
19/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
18/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2020.
17/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
16/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
15/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
13/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2017/NQ-HĐND 12/09/2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2017/NQ-HĐND 11/09/2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
03/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
113/2010/NQ-HĐND 22/12/2010 Nghị quyết số 113/2010/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng năm 2011
112/NQ-HĐND 22/12/2010 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
111/2010/NQ-HĐND 22/12/2010 Nghị quyết số 111/2010/NQ-HĐND về việc trích ngân sách thành phố tham gia vốn Ngân hàng Chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính.
109/2010/NQ-HĐND 22/12/2010 Nghị quyết số 109/2010/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng năm 2011.
108/2010/NQ-HĐND 22/12/2010 Nghị quyết số 108/2010/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
110/2010/NQ-HĐND 22/10/2010 Nghị quyết số 110/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thành phố Sóc Trăng năm 2010 (đợt 2).
87/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 87/2009/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng năm 2010
86/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 86/2009/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 của thành phố Sóc Trăng
82/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
83/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng năm 2010
84/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sáchthành phố Sóc Trăng năm 2009 (đợt 2)
85/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND Về việc trích ngân sách thành phố tham gia vốn Ngân hàng chính sáchcho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
09/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
08/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
07/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND quy định về sử dụng đất, chế độ thù lao và kinh phí hoạt động của Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
06/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.
05/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh.
04/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.