Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 , năm 2011 ngày 21/01/2011
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
22/12/2010 Nghị quyết số 108/2010/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
22/12/2010 Nghị quyết số 109/2010/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng năm 2011.
22/12/2010 Nghị quyết số 111/2010/NQ-HĐND về việc trích ngân sách thành phố tham gia vốn Ngân hàng Chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính.
22/12/2010 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
22/12/2010 Nghị quyết số 113/2010/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng năm 2011
22/10/2010 Nghị quyết số 110/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thành phố Sóc Trăng năm 2010 (đợt 2).
25/12/2009 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND Về việc trích ngân sách thành phố tham gia vốn Ngân hàng chính sáchcho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách
25/12/2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sáchthành phố Sóc Trăng năm 2009 (đợt 2)
25/12/2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng năm 2010
25/12/2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
25/12/2009 Nghị quyết số 86/2009/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 của thành phố Sóc Trăng
25/12/2009 Nghị quyết số 87/2009/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng năm 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC