Các số công báo
Lĩnh vực
Số 03 , năm 2013 ngày 04/08/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
10/2013/QĐ-UBND 08/04/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
08/2013/QĐ-UBND 27/03/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.
07/2013/QĐ-UBND 04/03/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
06/2013/QĐ-UBND 28/02/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND v/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
05/2013/QĐ-UBND 28/02/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
04/2013/QĐ-UBND 25/02/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC