Các số công báo
Lĩnh vực
Số 04 , năm 2013 ngày 09/09/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
17/2013/QĐ-UBND 10/06/2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
16/2013/QĐ-UBND 06/06/2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành cấp tỉnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
15/2013/QĐ-UBND 27/05/2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/2013/QĐ-UBND 27/05/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm bảo trì các công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
13/2013/QĐ-UBND 16/05/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm đối với Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2013/QĐ-UBND 23/04/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
11/2013/QĐ-UBND 08/04/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC