Các số công báo
Lĩnh vực
Số 05 , năm 2013 ngày 10/09/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
24/2013/QĐ-UBND 06/08/2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng.
23/2013/QĐ-UBND 11/07/2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế quản lý dịch vụ internet và trò chơi trực tuyến (online games) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
22/2013/QĐ-UBND 05/07/2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.
21/2013/QĐ-UBND 04/07/2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước tỉnh Sóc Trăng.
20/2013/QĐ-UBND 24/06/2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
19/2013/QĐ-UBND 10/06/2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND v/v phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
18/2013/QĐ-UBND 10/06/2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy định về Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC