Các số công báo
Lĩnh vực
Số 09 , năm 2013 ngày 24/09/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
2/2013/CT-UBND 11/09/2013 Chỉ thị số 2/2013/CT-UBND v/v tổ chức triển khai và thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
1/2013/CT-UBND 06/06/2013 Chỉ thị số 1/2013/CT-UBND v/v tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
942/QĐHC-CTUBND 23/09/2013 Quyết định số 942/QĐHC-CTUBND ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
152/QĐ-UBND 26/08/2013 Quyết định số 152/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
148/QĐ-UBND 20/08/2013 Quyết định số 148/QĐ-UBND v/v phê duyệt biện pháp tưới tiêu, diện tích, mức thu, kinh phí miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
140/QĐ-UBND 08/08/2013 Quyết định số 140/QĐ-UBND v/v công nhận Trung tâm xã Vĩnh Biên, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đạt đô thị loại V.
4/CT-CTUBND 12/06/2013 Chỉ thị số 4/CT-CTUBND v/v tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác các di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng