Các số công báo
Lĩnh vực
Số 10 , năm 2013 ngày 17/10/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
37/2013/QĐ-UBND 09/10/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
36/2013/QĐ-UBND 08/10/2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.
35/2013/QĐ-UBND 01/10/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
68/KH-UBND 16/10/2013 Kế hoạch số 68/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
67/KH-UBND 11/10/2013 Kế hoạch số 67/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
65/KH-UBND 24/09/2013 Kế hoạch số 65/KH-UBND triển khai xây dựng và xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
64/KH-UBND 24/09/2013 Kế hoạch số 64/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2014, tỉnh Sóc Trăng.
63/KH-UBND 20/09/2013 Kế hoạch số 63/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2014-2015, tỉnh Sóc Trăng.
62/KH-UBND 05/09/2013 Kế hoạch số 62/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể năm 2014 tỉnh Sóc Trăng.
61/KH-UBND 04/09/2013 Kế hoạch số 61/KH-UBND về thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.