Các số công báo
Lĩnh vực
Số 13 + 14 , năm 2013 ngày 29/11/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
30/10/2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND - Về việc quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
30/10/2013 Báo cáo số 209/BC-UBND - Về tình hình công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
30/10/2013 Báo cáo số 210/BC-UBND - V/v Tổng kết tình hình ban hành quyết định hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
30/10/2013 Báo cáo số 211/BC-UBND - Kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 9 tháng năm 2013 trên ñịa bàn tỉnh Sóc Trăng.
30/10/2013 Báo cáo số 213/BC-UBND - Tình hình xây dựng, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
29/10/2013 Báo cáo số 208/BC-UBND - Về sơ kết 3 năm tình hình thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.
28/10/2013 Báo cáo số 205/BC-UBND - Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm Hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
28/10/2013 Báo cáo số 206/BC-UBND sơ kết 03 năm tình hình tổ chức, hoạt động của hội và công tác quản lý hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2010 - 2013.
25/10/2013 Báo cáo số 204/BC-UBND - Sơ kết 03 năm triển khai Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình ñẳng giới giai ñoạn 2011 - 2015 tỉnh Sóc Trăng.
23/10/2013 Báo cáo số 203/BC-UBND - Tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA quý III và 9 tháng năm 2013.
21/10/2013 Báo cáo số 202/BC-UBND - Tình hình, kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng