Các số công báo
Lĩnh vực
Số 13 + 14 , năm 2013 ngày 29/11/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
209/BC-UBND 30/10/2013 Báo cáo số 209/BC-UBND - Về tình hình công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
41/2013/QĐ-UBND 30/10/2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND - Về việc quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
213/BC-UBND 30/10/2013 Báo cáo số 213/BC-UBND - Tình hình xây dựng, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
211/BC-UBND 30/10/2013 Báo cáo số 211/BC-UBND - Kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 9 tháng năm 2013 trên ñịa bàn tỉnh Sóc Trăng.
210/BC-UBND 30/10/2013 Báo cáo số 210/BC-UBND - V/v Tổng kết tình hình ban hành quyết định hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
208/BC-UBND 29/10/2013 Báo cáo số 208/BC-UBND - Về sơ kết 3 năm tình hình thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.
206/BC-UBND 28/10/2013 Báo cáo số 206/BC-UBND sơ kết 03 năm tình hình tổ chức, hoạt động của hội và công tác quản lý hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2010 - 2013.
205/BC-UBND 28/10/2013 Báo cáo số 205/BC-UBND - Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm Hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
204/BC-UBND 25/10/2013 Báo cáo số 204/BC-UBND - Sơ kết 03 năm triển khai Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình ñẳng giới giai ñoạn 2011 - 2015 tỉnh Sóc Trăng.
203/BC-UBND 23/10/2013 Báo cáo số 203/BC-UBND - Tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA quý III và 9 tháng năm 2013.
202/BC-UBND 21/10/2013 Báo cáo số 202/BC-UBND - Tình hình, kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng