Các số công báo
Lĩnh vực
Số 17 , năm 2013 ngày 11/12/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
44/2013/QĐ-UBND 03/12/2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND - Về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
237/BC-UBND 29/11/2013 Báo cáo số 237/BC-UBND - Về tình hình thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
236/BC-UBND 28/11/2013 Báo cáo số 236/BC-UBND - Về tình hình một năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
79/KH-UBND 02/12/2013 Kế hoạch số 79/KH-UBND - Về nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
78/KH-UBND 25/11/2013 Kế hoạch số 78/KH-UBND - Thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến 2015.
1222/QĐHC-CTUBND 02/12/2013 Quyết định số 1222/QĐHC-CTUBND - V/v phê duyệt đề án phát hệ thống trạm bơm điện vừa và nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2015 và 2016 - 2020.
1219/QĐHC-CTUBND 29/11/2013 Quyết định số 1219/QĐHC-CTUBND - V/v phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.