Các số công báo
Lĩnh vực
Số 18+19 , năm 2013 ngày 13/12/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
46/2013/QĐ-UBND 09/12/2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
45/2013/QĐ-UBND 05/12/2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND - Về ban hành quy định thẩm quyền thẩm tra thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, quy mô công trình tạm và thời hạn của giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
245/BC-UBND 06/12/2013 Báo cáo số 245/BC-UBND về tình hình dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc năm 2013.
244/BC-UBND 06/12/2013 Báo cáo số 244/BC-UBND về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
241/BC-UBND 05/12/2013 Báo cáo số 241/BC-UBND về tình hình và kết quả thực hiện Quyết ñịnh số 945/Qð-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Sóc Trăng năm 2013.
239/BC-UBND 03/12/2013 Báo cáo số 239/BC-UBND - Về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 và kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2014.