Các số công báo
Lĩnh vực
Số 20+21 , năm 2013 ngày 25/12/2013
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
48/2013/QĐ-UBND 16/12/2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
47/2013/QĐ-UBND 13/12/2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
253/BC-UBND 17/12/2013 Báo cáo số 253/BC-UBND về tình hình thực hiện vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013, tỉnh Sóc Trăng.
252/BC-UBND 16/12/2013 Báo cáo số 252/BC-UBND về sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
251/BC-UBND 13/12/2013 Báo cáo số 251/BC-UBND tình hình Phật giáo Nam tông Khmer và các chính sách đối với Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng.
250/BC-UBND 12/12/2013 Báo cáo số 250/BC-UBND về tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008.
249/BC-UBND 12/12/2013 Báo cáo số 249/BC-UBND về công tác đối ngoại năm 2013 và dự kiến năm 2014.
248/BC-UBND 12/12/2013 Báo cáo số 248/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2013.
247/BC-UBND 11/12/2013 Báo cáo số 247/BC-UBND về tình hình thực hiện đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam trong 3 năm 2010 - 2013.
80/KH-UBND 03/12/2013 Kế hoạch số 80/KH-UBND về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.