Các số công báo
Lĩnh vực
Số 02+03 , năm 2014 ngày 21/01/2014
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
53/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC