Các số công báo
Lĩnh vực
Số 06+07 , năm 2014 ngày 14/02/2014
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
3/2014/QĐ-UBND 23/01/2014 Quyết định số 3/2014/QĐ-UBND về quy định mức thu và lộ trình thu phí thoát nước thải trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
2/2014/QĐ-UBND 21/01/2014 Quyết định số 2/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
2/DA-UBND 07/02/2014 Đề án số 2/DA-UBND trang bị kiến thức pháp luật cho thanh niên đi xuất khẩu lao động giai đoạn 2013 - 2015, tỉnh Sóc Trăng.
1/DA-UBND 07/02/2014 Đề án số 1/DA-UBND giải quyết việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên giai ñoạn 2013 - 2015, tỉnh Sóc Trăng.
2/CTR-UBND 27/01/2014 Chương trình số 2/CTR-UBND thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
15/KH-UBND 11/02/2014 Kế hoạch số 15/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/KH-UBND 11/02/2014 Kế hoạch số 14/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.
2/CT-CTUBND 11/02/2014 Chỉ thị số 2/CT-CTUBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch ñất sét nung trên ñịa bàn tỉnh Sóc Trăng.
1/CT-CTUBND 23/01/2014 Chỉ thị số 1/CT-CTUBND về tăng cường thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.