Các số công báo
Lĩnh vực
Số 08+09 , năm 2014 ngày 26/02/2014
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
4/2014/QĐ-UBND 19/02/2014 Quyết định số 4/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
17/KH-UBND 19/02/2014 Kế hoạch số 17/KH-UBND thực hiện đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, giai đoạn II (2014 - 2016), tỉnh Sóc Trăng.
16/KH-UBND 11/02/2014 Kế hoạch số 16/KH-UBND v/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
79/QĐ-UBND 14/02/2014 Quyết định số 79/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2014.
78/QĐ-UBND 10/02/2014 Quyết định số 78/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng ñến năm 2020.
71/QĐ-UBND 22/01/2014 Quyết định số 71/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
70/QĐ-UBND 22/01/2014 Quyết định số 70/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.