Các số công báo
Lĩnh vực
Số 17 , năm 2014 ngày 02/10/2014
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
18/2014/QĐ-UBND 30/09/2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
17/2014/QĐ-UBND 26/09/2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
16/2014/QĐ-UBND 15/09/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
15/2014/QĐ-UBND 09/09/2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND v/v quy định việc phân công giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn; mức hỗ trợ và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/2014/QĐ-UBND 29/08/2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức chi, nội dung chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
13/2014/QĐ-UBND 26/08/2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC