Các số công báo
Lĩnh vực
Số 12 , năm 2014 ngày 11/04/2014
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
6/2014/QĐ-UBND 20/03/2014 Quyết định số 6/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
3/CTR-UBND 19/03/2014 Chương trình số 3/CTR-UBND thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2014.
26/KH-UBND 08/04/2014 Kế hoạch số 26/KH-UBND về thực hiện đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
224/QĐHC-CTUBND 18/03/2014 Quyết định số 224/QĐHC-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.
215/QĐHC-CTUBND (Not file) 18/03/2014 Quyết định số 215/QĐHC-CTUBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.
204/QĐHC-CTUBND 14/03/2014 Quyết định số 204/QĐHC-CTUBND về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.
203/QĐHC-CTUBND 14/03/2014 Quyết định số 203/QĐHC-CTUBND v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.