Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 , năm 2010 ngày 01/01/2010
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
49/2009/QĐ-UBND 25/12/2009 Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về mật độ và đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
HĐND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
87/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 87/2009/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng năm 2010
86/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 86/2009/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 của thành phố Sóc Trăng
82/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
83/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng năm 2010
84/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sáchthành phố Sóc Trăng năm 2009 (đợt 2)
85/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND Về việc trích ngân sách thành phố tham gia vốn Ngân hàng chính sáchcho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách
HĐND HUYỆN CÙ LAO DUNG
11/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
12/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Cù Lao Dung
13/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010
HĐND HUYỆN MỸ XUYÊN
10/2009/NQ-HĐND 22/12/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2010, huyện Mỹ Xuyên
11/2009/NQ-HĐND 22/12/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Mỹ Xuyên
12/2009/NQ-HĐND 22/12/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND Về sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2009 bổ sung các khoản chi ngân sách năm 2010, huyện Mỹ Xuyên
13/2009/NQ-HĐND 22/12/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND Về danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010
14/2009/NQ-HĐND 22/12/2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND Về việc thông qua kết quả điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỹ Xuyên sau khi thành lập huyện Trần Đề (tái lập huyện Lịch Hội Thượng)
15/2009/NQ-HĐND 22/12/2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND Về việc thông qua kết quả dự kiến chọn ví trí mới để quy hoạch khu hành chính huyện Mỹ Xuyên
HĐND HUYỆN THẠNH TRỊ
12/2009/NQ-HĐND 25/12/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Cù Lao Dung
13/2009/NQ-HĐND 23/12/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Thạnh Trị năm 2010
14/2009/NQ-HĐND 23/12/2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND Về kế hoạch vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2010
11/2009/NQ-HĐND 23/12/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị khóa IX - nhiệm kỳ 2004 - 2011
HĐND THỊ XÃ VĨNH CHÂU
6/2009/NQ-HĐND 18/12/2009 Nghị quyết số 6/2009/NQ-HĐND Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010
07/2009/NQ-HĐND 18/12/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010, huyện Vĩnh Châu
08/2009/NQ-HĐND 18/12/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND Về việc phân bổ vốn và danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2010, huyện Vĩnh Châu
09/2009/NQ-HĐND 18/12/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐNDVề chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Châu năm 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC