Các số công báo
Lĩnh vực
Số 13 , năm 2014 ngày 20/05/2014
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
8/2014/QĐ-UBND 13/05/2014 Quyết định số 8/2014/QĐ-UBND v/v ban hành quy định Quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế trong dự án đầu tư xây dựng công trình và trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
7/2014/QĐ-UBND (Not file) 09/05/2014 Quyết định số 7/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
1/QC-UBND (Not file) 08/05/2014 Quy chế phối hợp số 1/QC-UBND về phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ.
42/KH-UBND (Not file) 16/05/2014 Kế hoạch số 42/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
41/KH-UBND (Not file) 13/05/2014 Kế hoạch số 41/KH-UBND về tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Sóc Trăng năm 2014.
40/KH-UBND (Not file) 08/05/2014 Kế hoạch số 40/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.