Các số công báo
Lĩnh vực
Số 05 , năm 2015 ngày 18/03/2015
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
10/2015/QĐ-UBND 13/03/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
9/2015/QĐ-UBND 09/03/2015 Quyết định số 9/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 điều 5 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
8/2015/QĐ-UBND 03/03/2015 Quyết định số 8/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
7/2015/QĐ-UBND 24/02/2015 Quyết định số 7/2015/QĐ-UBND ban hành Bảng đơn giá đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
468/QĐ-UBND 02/03/2015 Quyết định số 468/QĐ-UBND v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.
5/CT-CTUBND (Not file) 15/05/2014 Chỉ thị số 5/CT-CTUBND v/v tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 và tuyển sinh vào các trường phổ thông năm học 2014 – 2015.