Các số công báo
Lĩnh vực
Số 06 , năm 2015 ngày 24/04/2015
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
20/04/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015.
20/04/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015.
15/04/2015 Chỉ thị số 8/2015/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/04/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
06/04/2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.
25/03/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
03/04/2015 Công văn số 1032/VP-NC v/v đính chính danh mục kèm theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.
01/04/2015 Thông báo số 12/TB-UBND v/v xếp loại doanh nghiệp và phân loại viên chức quản lý đối với các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm chủ sở hữu.