Các số công báo
Lĩnh vực
Số 06 , năm 2015 ngày 24/04/2015
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
17/2015/QĐ-UBND 20/04/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015.
16/2015/QĐ-UBND 20/04/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015.
15/2015/QĐ-UBND 10/04/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/2015/QĐ-UBN 06/04/2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.
12/2015/QĐ-UBND 25/03/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
8/2015/CT-UBND 15/04/2015 Chỉ thị số 8/2015/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
1032/VP-NC 03/04/2015 Công văn số 1032/VP-NC v/v đính chính danh mục kèm theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.
12/TB-UBND 01/04/2015 Thông báo số 12/TB-UBND v/v xếp loại doanh nghiệp và phân loại viên chức quản lý đối với các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm chủ sở hữu.