Các số công báo
Lĩnh vực
Số 12 , năm 2015 ngày 31/12/2015
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
43/2015/QĐ-UBND 25/12/2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 và Khoản 1 Điều 5 Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
42/2015/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ, quản lý đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
41/2015/QĐ-UBND 21/12/2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường khai thác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
1703/QĐ-UBND 03/08/2015 Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
45/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
44/2015/QĐ-UBND 29/12/2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND về việc ban hành giá lúa để lập bộ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng