Các số công báo
Lĩnh vực
Số 03 , năm 2016 ngày 13/05/2016
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
07/2016/QĐ-UBND 06/04/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, quản lý đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
06/2016/QĐ-UBND 05/04/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc ban hành biểu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng cung cấp.
05/2016/QĐ-UBND 01/04/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng.
04/2016/QĐ-UBND 03/03/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.
03/2016/QĐ-UBND 23/02/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung Điều 4 Chương II Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
02/2016/QĐ-UBND 03/02/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương, tỉnh Sóc Trăng.
01/2016/QĐ-UBND 07/01/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về các chính sách bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, đất và cây trồng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC