Các số công báo
Lĩnh vực
Số 09 , năm 2016 ngày 12/12/2016
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
40/2016/QĐ-UBND 12/12/2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng.
39/2016/QĐ-UBND 08/12/2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
38/2016/QĐ-UBND 06/12/2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND v/v phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
37/2016/QĐ-UBND 05/12/2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho Ban Quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
36/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
35/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
34/2016/QĐ-UBND 18/11/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng.
33/2016/QĐ-UBND 11/11/2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.
32/2016/QĐ-UBND 07/11/2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế Quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
31/2016/QĐ-UBND 04/11/2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND v/v quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
30/2016/QĐ-UBND 30/09/2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC