Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 , năm 2017 ngày 15/02/2017
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
8/2017/QĐ-UBND 15/02/2017 Quyết định số 8/2017/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
7/2017/QĐ-UBND 14/02/2017 Quyết định số 7/2017/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
6/2017/QĐ-UBND 08/02/2017 Quyết định số 6/2017/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
5/2017/QĐ-UBND 24/01/2017 Quyết định số 5/2017/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
4/2017/QĐ-UBND 04/09/2017 Quyết định số 4/2017/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ đo đạc thửa đất trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ và cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
3/2017/QĐ-UBND 03/09/2017 Quyết định số 3/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
2/2017/QĐ-UBND 12/01/2017 Quyết định số 2/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
1/2017/QĐ-UBND 01/09/2017 Quyết định số 1/2017/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
174/QĐ-UBND 25/01/2017 Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2016.