Các số công báo
Lĩnh vực
Số 02 , năm 2017 ngày 05/05/2017
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
17/2017/QĐ-UBND 12/04/2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
16/2017/QĐ-UBND 31/03/2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2018.
15/2017/QĐ-UBND 22/03/2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/2017/QĐ-UBND 15/03/2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng.
13/2017/QĐ-UBND 13/03/2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2017/QĐ-UBND 07/03/2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2017/QĐ-UBND 06/03/2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/2017/QĐ-UBND 22/02/2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
9/2017/QĐ-UBND 22/02/2017 Quyết định số 9/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC