Các số công báo
Lĩnh vực
Số 03+04 , năm 2017 ngày 20/06/2017
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
23/2017/QĐ-UBND 20/06/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
22/2017/QĐ-UBND 06/06/2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.
21/2017/QĐ-UBND 05/05/2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
20/2017/QĐ-UBND 05/05/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số văn bản quy định về giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
19/2017/QĐ-UBND 05/05/2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
18/2017/QĐ-UBND 05/05/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC