Các số công báo
Lĩnh vực
Số 05 , năm 2017 ngày 06/08/2017
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
26/2017/QĐ-UBND 01/08/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng.
25/2017/QĐ-UBND 20/07/2017 Quyết định số SỐ: 25/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
24/2017/QĐ-UBND 12/07/2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.
HĐND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
03/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
09/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
08/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
07/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND quy định về sử dụng đất, chế độ thù lao và kinh phí hoạt động của Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
06/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.
05/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh.
04/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.