Các số công báo
Lĩnh vực
Số 06+07 , năm 2017 ngày 06/08/2017
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
20/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
20/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
19/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
18/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2020.
17/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
16/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
15/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
14/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
13/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2017/NQ-HĐND 12/09/2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2017/NQ-HĐND 11/09/2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
HĐND HUYỆN LONG PHÚ
02/2017/NQ-HĐND 03/07/2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017.
01/2017/NQ-HĐND 03/07/2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về việc thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Long Phú.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC